Home Política S’aprova el calendari de cobrament de les ordenances fiscals del 2020

S’aprova el calendari de cobrament de les ordenances fiscals del 2020

639
0
La Junta de Govern Local d’aquest 9 de gener ha aprovat el calendari fiscal del 2020, segons es detalla a continuació:
Període voluntari
Data de càrrega
dels rebuts domiciliats
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
1a quota
30/04/2020
31/08/2020
12/06/2020
2a quota
30/06/2020
31/08/2020
12/08/2020
3a quota
28/08/2020
30/10/2020
08/10/2020
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
30/06/2020
31/08/2020
12/08/2020
Impost sobre béns immobles de característiques especials (autopista)
30/06/2020
31/08/2020
12/08/2020
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
27/03/2020
29/05/2020
14/05/2020
Impost sobre activitats econòmiques
30/07/2020
30/09/2020
14/09/2020
Taxa per la gestió de residus domiciliaris de la urbanització Sadolla
30/06/2020
31/08/2020
14/08/2020
Taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera o calçada així com l’autorització especial d’estacionament a la via pública o la càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe
30/06/2020
31/08/2020
12/08/2020
Taxa per la gestió de residus dels següents locals: industrials, comercials, de serveis i d’activitats professionals
30/07/2020
30/09/2020
14/09/2020
Pel que fa a l’IBI, els rebuts no domiciliats s’hauran de pagar íntegrament entre el 30 de juny i el 31 d’agost de 2020. A més, tant si es vol domiciliar el rebut per accedir al pagament fraccionat en tres terminis com si tenint-lo domiciliat es vol pagar en un únic rebut (en aquest cas es carregarà el 12 d’agost), hi ha temps fins a l’13 de maig de 2020 per dirigir-se a l’oficina de BASE -Gestió d’Ingressos-i sol·licitar-ho.
En relació al funcionament en el cas dels padrons corresponents als serveis prestats a l’Escola de Música i a les llars d’infants municipals (Els Gegants i El Cirerer), cal tenir en compte:
Per part de la Regidoria d’Educació es prepara cada principi de mes el padró corresponent.
S’aprova el padró per part de la regidora delegada d’Educació i es publica l’anunci de cobrament en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona establint un període voluntari de pagament de 2 mesos.
Paral·lelament, es genera per part de la Tresoreria Municipal la remesa bancària de tots els rebuts i es cobra via domiciliació dintre dels 5 dies següents a l’aprovació dels padrons.
Respecte els rebuts de la taxa de residus dels habitatges, l’article 11 de l’ordenança fiscal nº 9 reguladora de la taxa de residus estableix que l’import anual es cobrarà prorratejat juntament amb el rebut de l’aigua dins dels 2 mesos següents al bimestre que correspongui (hi ha 6 rebuts a l’any). Aquest cobrament es realitza, en virtut del contracte de concessió vigent del servei d’aigua i clavegueram, per part de la societat mercantil SOREA, procedint-se posteriorment a la transferència dels diners a l’Ajuntament.
El regidor d’Hisenda, Josep M. Guasch, ha recordat que existeix la possibilitat establerta per BASE del “Compte de pagament personalitzat” per tal de pagar els tributs gestionats per aquest organisme en 9 vegades sense interessos. Més informació a: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Tramits/RecaptacioImpostos/Voluntaria/PagamentPersonalitzat/PagamentPersonalitzat.html