Home Política S’aprova definitivament el projecte d’adequació de part dels espais del Teatre-Auditori

S’aprova definitivament el projecte d’adequació de part dels espais del Teatre-Auditori

929
0

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra del 2 de març ha aprovat definitivament el projecte de les obres d’adequació de part dels espais de Teatre-Auditori municipal i els plecs de contractació de les obres.
El projecte, redactat per l’arquitecte Ignacio Álvarez Martínez, compta amb un pressupost d’execució per contracte de 181.911,81 € (IVA exclòs). Cal recordar que aquest projecte contempla convertir el vestíbul del teatre auditori en una sala de teatre fosca de 550 metres quadrats útils, amb una capacitat per a 100 persones, un escenari de mòduls movible, cortinatges específics de sala fosca, i prou versàtil per a acollir teatre, infantils i concerts de petit format, i excepcionalment alguna exposició que per les seves característiques ho requereixi. L’obra té un termini d’execució de dos mesos.
En la mateixa Junta de Govern Local es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert ordinari, no subjecte a regulació harmonitzada; es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir la licitació, adjudicació i execució del contracte, i també es va acordar obrir la fase de licitació.