Home Política Les persones jurídiques, entitats i professionals hauran de relacionar-se electrònicament amb Urbanisme,...

Les persones jurídiques, entitats i professionals hauran de relacionar-se electrònicament amb Urbanisme, Obra Pública i Activitats

471
0

La mesura s’aplicarà a partir de l’1 d’octubre

El departament d’Urbanisme i Obra Pública i el d’Activitats informen que a partir de l’1 d’octubre de 2019 caldrà que les persones obligades a relacionar-se amb l’administració de forma electrònica utilitzin aquest mitjà per dirigir-se a aquestes àrees de l’Ajuntament, en compliment de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu de les administracions públiques.

L’article 14.2 d’aquesta llei estableix que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

  1. a) Les persones jurídiques
  2. b) Les entitats sense personalitat jurídica
  3. c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  4. d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

En relació a la lletra c), cal aclarir que s’hi consideren inclosos els arquitectes, arquitectes tècnics, advocats, enginyers, enginyers tècnics, etc. que realitzin tràmits i actuacions amb l’Ajuntament de Torredembarra en exercici de la seva activitat professional, com per exemple presentació de projectes i sol·licituds de llicències d’obres, activitats, presentació d’al·legacions o recursos administratius, etc.

Quan un d’aquests subjectes presenti una sol·licitud, instància, recurs o qualsevol altre tràmit administratiu en paper, sigui presencialment o per correu postal, se’l requerirà, de conformitat amb l’article 68.4 d’aquesta llei, per tal que repari la sol·licitud o tràmit a través de la seva presentació electrònica.

A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació la data en què s’hagi dut a terme l’esmena, és a dir, la data en què es presenti la sol·licitud, instància, recurs o tràmit de forma electrònica.

Les persones físiques, en canvi, no estan obligades a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. No obstant això, en cas que sigui del seu interès caldrà que en els seus escrits, sol·licituds, etc., manifestin la seva voluntat de relacionar-se electrònicament amb aquest ajuntament i facin constar, a efectes de poder practicar les oportunes notificacions electròniques, el seu correu electrònic i el seu número de telèfon mòbil.