Home Política L’Ajuntament pren mesures per reduir l’impacte econòmic a la ciutadania i al...

L’Ajuntament pren mesures per reduir l’impacte econòmic a la ciutadania i al teixit comercial professional i empresarial de Torredembarra

288
0
L’Ajuntament de Torredembarra ha adoptat les primeres mesures tributàries amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic del coronavirus al municipi tant per a la ciutadania en general com per al teixit comercial, professional i empresarial i per als usuaris dels serveis públics municipals. Tot seguit es detallen aquestes mesures:

Mesures per a tota la ciutadania:

Ajornar el cobrament del següents tributs municipals subjectes a padró que encara no s’han posat al cobrament, per la paralització de terminis del RD 463/2020:
– Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica (IBI)
– Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
– Impost sobre vehicles de tracció mecànica (circulació)
– Taxa per entrada de vehicles a través de la vorera (guals)
Una vegada hagi finalitzat el període d’alarma o situació d’excepcionalitat, es comunicarà, mitjançant els corresponents anuncis oficials als contribuents, els nous període de cobrament.

Suspensió del pagament de la zona blava.

Mesures per al teixit econòmic:

Ajornar el pagament i reduir-lo ajustant-se a l’ocupació efectiva durant el període que duri l’estat d’alarma de les següents taxes:
Ocupacions de via pública amb taules i cadires. Gestió de la concessió de terrasses del passeig de Colom (no inclou el cànon que és una recaptació delegada de Costes).
Ocupació del mercat setmanal
Gestió de residus dels locals industrials, comercials, de serveis i d’activitats professionals.

Mesures per als usuaris dels serveis públics municipals:

Ajornar el pagament i reduir-lo en la següent quota, descomptant els dies que no s’ha prestar el servei els preus públics de les Llars d’Infants Municipals, de l’Escola de Música i d’activitats esportives municipals.