Home Política L’Ajuntament considera “totalment fals” que les dedicacions aprovades dels regidors de govern...

L’Ajuntament considera “totalment fals” que les dedicacions aprovades dels regidors de govern s’hagin efectuat en frau de llei

276
0

L’afirmació del titular de portada del diari El Mònic d’octubre de 2020 ha portat cua, però, fins ara l’Ajuntament no s’havia pronunciat. Per l’ens, és totalment falsa perquè qui determina si una acció s’ha dut a terme en frau de llei és un jutge i en cap cas pot ser fruit d’una opinió.

L’escrit del mensual està basat en unes resolucions judicials dutes a terme per tribunals andalusos, però per l’Ajuntament no són suficients atès que “els supòsits s’haurien de conèixer en profunditat”  i no existeix una jurisprudència al respecte.

Per aquest motiu considera que les dedicacions dels regidors de govern aprovades pel Ple s’ajusten a la legalitat i d’acord amb les prescripcions legals que existeixen al respecte. Recorda que l’article 75 de la Llei reguladora de les bases de règim local (LRBRL) quan regula la possibilitat d’exercir els càrrecs amb dedicació parcial no estableix cap percentatge màxim, ni tampoc limita el nombre màxim de càrrecs amb aquest tipus de dedicació. Ni per part de la LRBRL ni de cap altra norma jurídica existeix cap prohibició de dedicacions parcials del 95%.

Tampoc hi ha cap pronunciament jurisdiccional per part del Tribunal Suprem, per la qual cosa no es pot dir que existeixi jurisprudència, entesa com a font del dret i, per tant, d’aplicació obligatòria. En conseqüència, la interpretació feta pel TSJ d’Andalusia en dues sentències no pot extrapolar-se a altres cassos.

 Acord fiscalitzat

A més, l’Ajuntament considera que la validesa de l’acord vindria ratificada per la fiscalització favorable feta per part de la Interventora quan es va acordar que es desenvoluparien tots els nou càrrecs (alcalde i regidors delegats) amb dedicació parcial, inclosos els dels tinents d’alcalde Josep M. Guasch Gibert i Raúl García Vicente, amb un percentatge del 95%.

A més, com es fa amb l’acta de totes les sessions de Ple i Junta de Govern Local, l’acta de l’esmentat Ple va ser tramesa tant a l’administració de l’Estat com a l’autonòmica, sense que cap d’aquestes hagi exercit les facultats que els atorga l’article 65.1 de la LRBRL: requerir a l’Ajuntament anul·lar un acte que infringeix l’ordenament jurídic. Un fet que de no ser atès podria significar la impugnació de l’acord davant la jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Per últim, troba curiós que l’article signat per “redacció” finalitzi animant els grups municipals de l’oposició a prendre mesures, ho considera més propi d’un article polític.