Home Opinió El CMST una gran oportunitat abandonada

El CMST una gran oportunitat abandonada

462
0

Des de l’any 2015 no s’ha tornat a convocar cap reunió del Consell Municipal de Sostenibilitat 

Francesc Mercadé.- Si entrem en el web municipal podrem llegir clarament que: “l’any 1999 es signa la Carta Aalborg, s’adopta el compromís de la creació de l’Agenda 21. L’any 2001 es crea el Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra. Mitjançant la participació ciutadana, inclusió de l’Agenda 21 dins del Plans d’Acció municipals. Entre 2001/2002 reunions mensuals entre les diferents comissions CMST. Gener de 2003 Aprovació de l’AGENDA 21 pel CMST. Març de 2003 Aprovació AGENDA 21 pel Ple de l’Ajuntament. 2005 Reunions CMST per revisar l’AGENDA 21. Novembre de 2005 Aprovació de l’ultima revisió de l’AGENDA 21. Octubre de 2006 Aprovació AGENDA 21 pel Ple de l’Ajuntament.” (un instrument de govern, l’Agènda 21 Local de primer ordre). 

Seguim: “El Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra (CMST) és un òrgan de participació ciutadana i consulta de l’Ajuntament que té per objectiu estimular i canalitzar la participació de la població i dels diferents sectors econòmics i socials en la gestió del medi ambient i l’aplicació de les polítiques de sostenibilitat en el desenvolupament. El CMST s’estructura en comissions i en sessions plenàries. Ara mateix, existeixen actives sis comissions de treball: – Comissió Permanent. – Comissió d’Aigua, Residus i Energia. – Comissió d’Acció Social, Salut i Cooperació. – Comissió de Medi Rural. – Comissió de Medi Litoral. – Comissió de Medi Urbà

Aquestes comissions estan constituïdes per persones de la població i representats d’entitats del municipi. Les comissions de treball es reuneixen amb una periodicitat mensual, normalment a les 20 hores a la sala de comissions de l’Ajuntament, i dos cops l’any es fan els Plenaris del Consell, on s’aproven les propostes elaborades per les comissions de treball. El propi Ajuntament, un cop aprovades, les executa.

CMST – Inscripció al Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra

Informació. Què és i per a què serveix? El Consell Municipal de Sostenibilitat és un òrgan de participació i consulta de l’Ajuntament de Torredembarra, que té per objecte estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i les ciutadanes i dels diferents sectors econòmics i socials, en la gestió del medi ambient i l’aplicació de les polítiques de sostenibilitat en el desenvolupament. Qui ho pot demanar? Tots els ciutadans i ciutadanes, així com els representants dels grups, associacions, organitzacions i entitats l’àmbit d’actuació de les quals sigui Torredembarra. Quins documents s’han de presentar? El formulari de sol·licitud d’inscripció al Consell Municipal de Sostenibilitat degudament emplenat i signat. Quina normativa regeix? Reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat de Torredembarra (BOPT núm. 297 de 27 de desembre de 2007). Reglament de Participació Ciutadana d’aquest municipi (BOPT de 24 de juliol de 2007). Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Llei de base 7/85, de 2 d’abril, del Règim local i d’acord amb l’esperit de l’Agenda 21. Quin preu té? Gratuït. En quines dates es pot fer? Durant tot l’any. Com i on es pot presentar? Presencialment, en la Unitat de Participació Ciutadana (Pl. del Castell, 8, 2ª planta), de dilluns a divendres de 8,30 h. a 14 h. Mitjançant correu electrònic, enviant el formulari de sol·licitud d’inscripció en format PDF, degudament emplenat i signat, a l’adreça cmst@torredembarra.cat Quins serveis intervenen? Unitat de Participació Ciutadana. Data d’última actualització 17/12/2015” (actualment aquesta última data és la certa en tot aquest tema). A més els famosos indicadors fruit de l’Agènda 21 Local es van deixar d’actualitzar. Avui seria molt interessant comptar amb aques nivell d’eïnes per a la presa de decisions…

L’anterior Regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Torredembarra, Rosa Maria Guasch, va convocar el 13 de gener de 2015 (foto) una reunió de treball amb els membres del Consell Municipal de Sostenibilitat (CMS) amb el principal objectiu de reactivar el treball d’aquest òrgan participatiu i dinamitzar la tasca de les comissions. Cal tenir present que algunes comissions funcionaven amb molta activitat, com és el cas de la d’Acció Social, mentre que d’altres feia temps que no es convocaven. La intenció era que els regidors de les diferents àrees implicades participin més assíduament en les comissions per establir una connexió directa entre les propostes dels membres del consell i els representants polítics. La veritat en tot això és que el CMST no s’ha tornat a reunir mai més, i que l’actual regidor de Sostenibilitat no ha reunit mai el Consell Municipl de Sostenibilitat de Torredembarra. Potser caldrà esperar un Ajuntament més progressista per a continuar aquesta lloable tasca que va arribar a comptar amb la amb participació de més de dos-cents torrencs…