Home Portada Carta de Nadal Pujol a la Junta Directiva (J.D.) de l’Associació...

Carta de Nadal Pujol a la Junta Directiva (J.D.) de l’Associació de Propietaris dels Munts de Torredembarra (A.P.M.) (per al·lusions en una carta del mes d’abril (sense data) referent al cobrament de la quota de soci de l’any 2016).

427
0

Atès que Vostès (J.D. de l’A.P.M) fan al·lusió en la seva carta a la meva persona amb nom i cognom i ex càrrec de la A.P.M., és de respecte i cortesia fer el mateix al adreçar-me a vostès amb nom i cognom, com a components de la Junta Directiva actual tal com acompanya la signatura de “La Junta Directiva” i seguit del segell amb l’anagrama.

Benvolguts Srs. de la J.D. de l’A.P.M., Sr Pedro Torres, Sr. Manel Guasch, Sra. Elodia Miquel, Sra. Olga Gómez, Sra. Montserrat Berron, Sr. Josep Mª Espina, Sra. Rosaura Gómez, Sr.Manuel Larios.

Atès que vostès segueixen negant-me les dades particulars dels socis, per poder adreçar-me de forma personal a cadascun d’ells, hauré de fer-ho a traves dels medis de comunicació públics. Torno a demanar disculpes al qui es pugui sentir ferit per aquets fet, tal com hem puc sentir jo per la impotència de no poder-ho fer personalment a cadascun de vostès.

Indico literalment en cursiva el contingut de la seva carta:

“…i que si fins aquest moment no s’ha pogut realitzar, és a causa de que el responsable de fer-ho, el expresident i ex tresorer, el Sr. Nadal Pujol, no va fer la feina que li pertocava”.

Sres. I Srs. de la J.D.,de l’A.P.M.: prou de faltar a la veritat!,  tots sabem llegir i escriure. Per poder abonar les quotes dels socis, el Banc de Sabadell demanava en aquelles dates, dues firmes d’apoderats de la APM. El tresorer havia dimitit i quedàvem la Sra.Elodia i un servidor. Ates que la meva firma, per ser càrrec nou anomenat com a President a data desembre 2015,  per poder registrar la firma al Banc de Sabadell requeria aportar el llibre d’actes de l’APM, on hi constés el meu nomenament com President i/o apoderat de l’A.P.M.

La Secretaria Sra. Elodia Miquel es va negar sistemàticament a aportar al Banc el llibre d’actes tot dient:  “si volen el llibre d’actes que vinguin a la seu social (casa seva)”.

A l’Assemblea General del desembre del 2016, tots els socis presents vam ser víctimes de l’enganyifa de les comptes de la Sra. Elodia Miquel. Arribat aquest punt es va perdre la confiança en la Secretaria.

Srs. de la Junta Directiva, cóm tenen la barra i desvergonyia de voler passar les quotes de l’any 2016, quan l’A.P.M. te deutes pendents amb els socis (compte 9203) de fa 8 o 9 anys?.  Fins a la data vostès no han fet res per aclarir a quí es deuen els diners i quin és l’import a retornar a cadascun d’ells. Com poden tenir la barra de demanar diners als que fa tan de temps se’ls hi ha de saldar el deute? I decideixen amagar-se darrera d’accions de l’expresident Sr. Nadal Pujol….

Quant es demanen diners es perquè han d’aportar quelcom positiu per gestions portades a bon terme amb èxit. Ens preguntem un bon grapat de socis que és el qué han fet vostès durant aquest últim any i mig i la resposta és obvia, RES de RES útil pels socis.

Al que sí han dedicat temps és al següent:

a) Han intentat engalipar als socis presents a l’Assemblea General del desembre 2016 amb comptes incorrectes. A hores d’ara els socis encara no hem rebut l’acta.

b) Han difós als socis un escrit difamatori contra l’expresident fent un mal ús de la base de dades cedides a l’Associació.

c) Han omes confeccionar les actes. (Secretaria)

d) Han amagat dades bancaries (reconegut per la mateixa J.D.) als balanços i no s’han presentat a l’Assemblea General.

e) Han operat amb diners en efectiu no oficials (reconegut per la mateixa J.D.). Han pagat rebuts sense autorització i que plantegen dubtes la seva emissió..

f) Han disposat del compte bancari de forma indeguda (la secretaria, dues vegades).

g) Han enganyat als socis, a les Asembleas Generals han el balanços manipulats per manca de dades.

h) Han de tornar uns 5.400 € aprox als socis, (reconegut per la J.D.) de fa mes de 8/9 anys.

i) Han de fer ingressos al Banc de saldos que no estan comptabilitzats.(saldo reconegut per la Sra. Secretaria al balanç presentat al desembre 2016 i juliol 2017)

j) Han enganyat al Departament de Justícia/Associacions de la Generalitat de Catalunya Tarragona.

k) Han cessat al President i vicepresident amb acta falsa i manipulada. Per defensar la legalitat davant de la falsedat.

Els fets que acabo de relacionar els deixen a vostès en evidencia.  Volen recuperar saldos a compte de quotes dels socis, quant son vostès que tenen que aportar al banc els saldos de les irregularitats comeses, donar explicacions i tornar els diners als socis.

Vostès no tenen  cap autoritat ni credibilitat per representar als socis i per treballar pels interessos legítims de l’APM. El que sí els hi correspon és tornar els diners als socis i aclarir les anomalies de la J.D.